70 20 46 06 Man - lør: 9.00 - 16.00Lejebetingelser

Ekstra - inkluderet i prisen - Slutrengøring

Admiral Strand Feriehuse sørger for slutrengøring, for altid at sikre de næste gæster en pæn og ren feriebolig. Lejer skal under opholdet sørge for den almindelige rengøring bl.a. rengøring efter brug af ovn, mikrobølgeovn, komfur og grill. Lejer skal ligeledes tømme evt. brændeovn/pejs og grill for aske, putte øvrigt affald i den udendørs skraldespand og i øvrigt efterlade ferieboligen i ryddelig stand ved afrejsen.

Er det tilfældet at der er en hems i huset, kan man ikke forvente at hemsen er rengjort, medmindre hemsen er angivet som mulig soveplads. Er hemsen ikke angivet som mulig soveplads, bliver den kun gjort rent ved hovedrengøring.

1 Afbestilling

Vi anbefaler vores gæster at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring, som tilbydes i samarbejde med Gouda. Afbestillingsforsikringen skal senest være tegnet og betalt samtidig med første indbetaling til ferieopholdet.

Forsikringsbetingelserne forefindes på www.admiralstrand.dk/information/forsikring-betingelser/ og fremsendes gerne på opfordring.

1.1 Før opholdets begyndelse kan lejer til enhver tid skriftligt, pr. brev eller e-mail til Admiral Strand Feriehuse, med angivelse af begrundelse, annullere lejeaftalen. Annulleringen er først gældende, når den er Admiral Strand Feriehuse i hænde. Følgende annulleringsgebyrer vil blive opkrævet (samt eventuelt tilkøbt forsikring):

1.2 Indtil 60 dage før lejemålets påbegyndelse: DKK 500,00 + administrationsgebyr.

1.3 Fra 59-43 dage før lejemålets påbegyndelse: 50 % af totallejen, dog mindst DKK 500,00 + administrationsgebyr.

1.4 Fra 42. dag til og med ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse: 100 % af totallejen + administrationsgebyr.

1.5 Forudbetalte tilkøb, som f.eks. linned og barnestol mv., refunderes med 100 % ved lejers annullering af lejemålet. Såfremt der er booket rejseforsikring skal denne betales ved annullering

1.6 Ombooking; hvis en booking ombookes til en senere periode end den oprindelige booking, baseres afbestillingsgebyret på den oprindelige ankomstdato.

2 Ændring af lejeaftalen

2.1 Indtil 60 dage før opholdets start imødekommer Admiral Strand Feriehuse så vidt muligt lejers ønske om ændringer i lejeaftalen. Herfor opkræver Admiral Strand Feriehuse et gebyr på DKK 500,00. Senere ændringer kan kun foretages som annullering af lejeaftalen og ny bestilling i henhold til ovennævnte betingelser, jf. punkt 6.1.

3 Indgåelse af lejeaftalen

Nærværende regler gælder for de lejeaftaler, der gennem Admiral Strand Feriehuse er truffet mellem lejer og boligejer. Admiral Strand Feriehuse er ikke ejer af ferieboligerne men udelukkende formidler af lejemål på ferieboligerne bestemt til ferieformål. Admiral Strand Feriehuse er ansvarlig for formidlingen af lejeaftalen mellem lejer og ferieboligejer, herunder for, at oplysningerne på formidlers hjemmeside er korrekte. Formidlingsansvaret er begrænset til ansvar for handlinger fremkaldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed

4.

Lejers reservation er bindende. Forudbetalingen erlægges på den af Admiral Strand Feriehuse angivne forfaldsdato. Samtidig hermed erklærer lejeren at have gjort sig bekendt med og er indforstået med lejebetingelserne, som er en integreret del af lejeaftalen. Restlejen betales på den af Admiral Strand Feriehuse angivne forfaldsdato. Lejebeløbet erlægges i 2 rater (forudbetaling og restleje).

Første rate - 25 % af det samlede lejebeløb skal indbetales, således at det er Admiral Strand Feriehuse i hænde senest 8 dage efter, at lejebeviset er udstedt.

Anden rate - resten af lejebeløbet (75 %), samt evt. ekstra bestillinger - skal være Admiral Strand Feriehuse i hænde senest 6 uger før lejemålets påbegyndelse.

5 Ferieboligen / depositum

Lejeren er forpligtet til at behandle ferieboligen, med alt hvad dertil hører, omhyggeligt og på behørig måde, idet han hæfter for alle skader, som han eller de personer som ledsager ham har forårsaget. Admiral Strand Feriehuse stiller hovedsageligt ferieboliger til rådighed for familier og par. Ungdomsgrupper, hvorved forstås 6 eller flere personer, hvor ingen er over 25 år, og grupper, hvorved forstås flere end 6 personer, der ikke holder familie eller parferie, skal senest samtidig med lejeaftalens indgåelse melde sig som ungdomsgruppe eller gruppe. Admiral Strand Feriehuse eller husejer eller dennes repræsentant er berettiget til at afvise en ungdomsgruppe eller gruppe og ophæve lejemålet uden tilbagebetaling af lejen, såfremt anmeldelse af ungdomsgruppen eller gruppen ikke er sket ved lejemålets indgåelse. Såfremt ferieboligen ikke lejes ud til ungdomsgrupper eller grupper, fremgår dette af den respektive ferieboligbeskrivelse. Ved ungdomsgrupper eller grupper skal der senest ved nøgleoverdragelse erlægges et depositum, som er 900 DKK pr. person.

6 Force majeure

Hvis opholdet, på grund af omstændigheder, der ikke kunne forudses ved lejemålets indgåelse, bliver betydelig vanskeliggjort eller forhindret, eller hvis Admiral Strand Feriehuse i væsentlig grad er eller bliver forhindret i at opfylde sine forpligtelser under lejeaftalen som følge af force majeure og/eller ekstraordinære begivenheder eller omstændigheder, herunder som følge af, men ikke begrænset til, krig, forbud som følge af lov samt anden administrativ afgørelse, strejke, lockout, olie- og benzinrationering, grænselukninger, karantæne, epidemier, natur- og forureningskatastrofer, er Admiral Strand Feriehuse berettiget til at annullere lejeaftalen, og Admiral Strand Feriehuse er herefter ikke ansvarlig for den manglende opfyldelse af lejeaftalen. Admiral Strand Feriehuse er ved force majeure og/eller ekstraordinære begivenheder eller omstændigheder berettiget til af lejer at få dækket samtlige afholdte omkostninger, herunder bookingomkostninger, der er forbundet med lejemålets ophør.

7.

Admiral Strand Feriehuse forbeholder sig ret til i tilfælde af kontraktbrud fra ferieboligens ejers side, ekspeditionsfejl eller lignende - enten at tilbagebetale den erlagte leje eller at erstatte en lejet feriebolig med en anden. Skulle sidstnævnte feriebolig være billigere end det oprindelige, vil prisdifferencen naturligvis blive tilbagebetalt.

8.

Admiral Strand Feriehuse påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen, (f.eks. ændring af bademuligheder, fiskerettigheder, forhøjelse af lokale skatter og afgifter, nedlæggelse af trafikruter, butikker m.v., vej- og byggearbejde), ligesom Admiral Strand Feriehuse ikke påtager sig ansvaret for en forringelse af lejerens ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold samt lokale bestemmelser og forordninger (f.eks. badeforbud, lukning af swimmingpool etc.).

9.

I tilfælde af prisreguleringer, forøgede eller nye skatter, afgifter og valutakursændringer forbeholder Admiral Strand Feriehuse sig retten til at tilpasse lejeprisen. Ved prisreguleringer på forbrugsomkostninger eller andre variable omkostninger, vil Admiral Strand Feriehuse være berettiget til at forhøje prisen for de relevante omkostninger, der afholdes af lejer. Admiral Strand Feriehuse er ikke forpligtet til at varsle lejer om prisreguleringer. Disse forhold giver ikke lejer ret til at annullere lejemålet.

10.

Evt. reklamationer over ferieboligen skal straks ved overtagelsen og senest inden 24 timer fra lejeperiodens start, eller konstatering af skaden, rettes til Admiral Strand Feriehuses kontor, for herigennem at søge evt. fejl rettet. Lejeren skal give Admiral Strand Feriehuse en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre fejlen. En reklamation eller mangel-indsigelse anmeldt inden 24 timer fra lejeperiodens start, vil dog altid blive betragtet som anmeldt fra lejeperiodens start. Forlader lejer ferieboligen uden at have underrettet Admiral Strand Feriehuse om fejler/mangler kan Admiral Strand Feriehuse ikke pålægges nogen tilbagebetalingspligt.


Utilfredsstillende rengøring af en feriebolig skal altid meddeles omgående på indflytningsdagen.

Admiral Strand Feriehuse kan ikke anerkende en reklamation på grundlag af, at andre lejere evt. har fået en bedre feriebolig end den man selv har lejet - ud fra beskrivelse og stjerneangivelse på hjemmesiden.

Admiral Strand Feriehuses erstatningspligt omfatter kun direkte økonomisk skade, og kan aldrig overstige værdien af den samlede lejeindbetaling. For indirekte skade, følgeskade eller skade af ikke økonomisk art (ideal skade) kan Admiral Strand Feriehuse ikke drages til ansvar.

11.

LARM: Mens I holder ferie, går livet i Danmark videre. Der kan derfor forekomme larm fra f.eks. militærøvelser (specielt Blåvand og Vejers) byggepladser, restauranter, flyvemaskiner, biler, motorbåde, osv. Admiral Strand Feriehuse kan desværre ikke påtage sig ansvar herfor.

12.

Da ferieboligen er beliggende i Danmark og hører under dansk ret, skal evt. retstvister vedrørende lejemålet forelægges for en dansk domstol under anvendelse af dansk ret.

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.