70 20 46 06 Man - lør: 9.00 - 16.00

Forsikringsbetingelser

Europæiskes Feriehuslejer-Forsikring
Forsikringsbetingelser nr. 292 C

I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark

1 Indledende bestemmelser 

1.1 Hvilke personer dækker forsikringen?
De personer, hvis navne er påført policen. Den enkelte person kaldes derefter sikrede. 

1.2 Hvornår dækker forsikringen?
Forsikringen dækker fra tegningsdatoen og indtil lejeperiodens ophør. Forsikringen dækker maksimalt lejeperioder på op til 2 måneder. Det er en betingelse for selskabets Europæiske ERVs erstatningspligt, at forsikringen senest er tegnet og betalt samtidig med første indbetaling til udlejningsbureauet. 

2 Forsikring for afbestilling eller afbrydelse af opholdet 

2.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede eller sikredes familie ikke kan påbegynde eller gennemføre opholdet som følge af:

  • at sikrede eller dennes ægtefælle eller samlever(ske), forældre, papforældre, søskende, papbrødre/-søstre, børn eller papbørn rammes af død eller alvorlig akut sygdom/tilskadekomst,
  • brand eller storm, oversvømmelse eller indbrud i sikredes private bolig eller virksomhed 2 uger inden afrejse eller i lejeperioden,
  • arbejdsgivers uventede opsigelse eller lockout af sikrede
  • sikredes påbegyndelse af nyt job i forbindelse med uventet opsigelse, der betyder, at sikrede ikke har mulighed for at afholde ferie i opholdets varighed.
  • skilsmisse, separation eller ophævelse af ægteskabet. Ved ophævelse af ægteskabet forudsættes det, at sikrede og dennes ægtefælle har forskellige bopælsadresser og at de har oplyst folkeregistret om dette og at de har boet sammen mindst 12 måneder forud for ophævelsen af ægteskabet og at de har været registreret på samme adresse hos folkeregistret.

2.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?

Afbestilling
Forsikringen dækker den del af sikredes betaling, som udlejer ifølge aftalen har krav på, når opholdet afbestilles inden opholdet påbegyndes.

Afbrydelse
Forsikringen dækker sikredes lejebetaling for de dage opholdet ikke benyttes - se dog pkt. 2.5.1. Ved afbrydelse efter kl.12.00 beregnes erstatningen fra dagen efter. 

2.3 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke, såfremt

2.3.1 begivenheden, som førte til afbestilling eller afbrydelse, allerede var bekendt ved bestillingen af rejsen. Ved sygdom er det en forudsætning for erstatning, at sikrede ingen sygedomssymptomer havde ved tegningen af forsikringen. 

2.4 Forsikringssum
Den i policen anførte forsikringssum danner grænsen for Europæiske ERVs erstatningspligt. 

2.5 Selvrisiko
2.5.1
Ved enhver afbrydelse foretaget under opholdet betales en selvrisiko på 25 % af lejebeløbet for de ubenyttede dage. 

2.6 Særlige bestemmelser:
2.6.1
Såfremt den person, der er årsag til afbestillingen/afbrydelsen, er fyldt 75 år, er Europæiske ERVs erstatningspligt begrænset til max. kr. 10.000,- pr. lejemål, uanset at den tegnede forsikringssum er højere. 

2.7 Forhold i skadetilfælde:
Det er en forudsætning for erstatningskrav fra Europæiske ERV, at: 
a) sikrede i ethvert tilfælde af skade straks underretter udlejningsbureauet om årsagen til afbestillingen eller aflysningen. 
b) sikrede ved sygdom, ulykke eller dødsfald sørger for, at lægeerklæringen bliver udfyldt af den behandlende læge på bagsiden af ansøgningsformularen med angivelse af diagnose senest på afrejsedagen. Lægeerklæringen skal betales af sikrede. Sikrede er forpligtet til at opgive alle nødvendige sygejournaler og oplysninger om tidligere sygdomsforløb, når Europæiske ERVs læge finder det nødvendigt. I tilfælde af dødsfald, skal der indsendes en kopi af dødsattesten til Europæiske ERV. 
c) sikrede, i tilfælde af brand eller indbrud, sender en kopi af politirapporten sammen med skadeanmeldelsen til Europæiske ERV. 
d) sikrede, i tilfælde af arbejdsløshed eller lockout, sender en kopi af opsigelsen eller brevet om afslutning af lockoutperioden 2 til Europæiske ERV. Ved påbegyndelse af et nyt job skal der gives en kopi af ansættelseskontrakten. 
e) sikrede, i tilfælde af skilsmisse, separation eller ophævelse af ægteskab, sender en kopi af dekretet for skilsmisse eller separationen til Europæiske ERV. Ved ophævelse af ægteskabet skal der gives beviser til folkeregistret, som indikerer, at de pågældende personer har forskellige bopælsadresser. 
f) sikrede sender en udfyldt skadeanmeldelse til Europæiske ERV.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev [x]
* Navn:
* Email:
Cookie præferencer